Regulamin Serwisu

1. Postanowienia ogólne
1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo
dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę:
Teraz Barbara Mogielnicka, ul. Tęczowa 18b/9, 45-759 Opole, NIP/VAT: PL8831788578, REGON 367196875,
zwane dalej Administracją serwisu.

2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z
Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności
zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z
treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Definicje
1. Serwis – serwis internetowy www.basiamogielnicka.pl znajdujący się pod adresem
internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa
się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz
funkcjonalności (katalog).
2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie
i wyświetlanie opisów Produktów.
3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do
Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie
osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie
w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub
opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji serwisu.
4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu
obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming
materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z
informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w
procesie rejestracji.
6. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
7. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.
8. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego
prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie
odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu
może być limitowana.
9. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu
rejestracji na Platformie.
10. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w
procesie odzyskiwania hasła.
11. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez
Użytkownika podczas procesu rejestracji.
12. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie
nazwy użytkownika i hasła.
3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest
każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w
wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w
Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i wiedza.pawellenar.pl w chwili złożenia przez
Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
4. Administracja serwisu www.basiamogielnicka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu
do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji
promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i
rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników
Dostęp do Usługi płatnej.
5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być
wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci
graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe
będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
6. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
7. Produkt “Pojedynczy materiał wideo” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego
materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy
będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do
Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
8. Produkt “Pakiet” (lub “Kolekcja”) – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu
wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie,
objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może
być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w
ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu
„Pakiet”. W czasie dostępności Produktu “Pakiet” mogą następować rotacyjne zmiany
materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu “Pakiet” w taki jednak
sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Pakietu” pozostaje
zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu “Pakiet” może być również
czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
9. Po upływie podanego w Serwisie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego
Produktu lub zmianie zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego
na odpłatny Dostęp do Usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie naruszy
przyznanych Użytkownikowi do określonego terminu uprawnień.
10. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w
ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub
rozpowszechniania.
11. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym
Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
12. Administracja serwisu wiedza.pawellenar.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania
Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione
funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w
informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia
Dostępu do Usługi płatnej.
13. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania
systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2
niniejszego Regulaminu.
14. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
15. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt
1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych
w Serwisie.
16. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
17. a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę
www Serwisu.
18. b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną
informację o odstąpieniu na adres mailowy kontakt@basiamogielnicka.pl o przykładowej treści:
19. „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych
www.basiamogielnicka.pl Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres
konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji”.
20. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał
informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu
firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy
pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
21. Skutki odstąpienia od umowy:
• w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z
tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
• Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu
lub Produktów.
4. Zasady świadczenia Usługi
1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na
platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS
Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze
spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń
internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu
przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla
FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej
wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz
programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash
Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików
cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika
przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt
komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie
wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy
zwrócić się do Administracji www.basiamogielnicka.pl
2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych
połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym
odtwarzane są materiały wideo.
4. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie
z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod
adresem wiedza.pawellenar.pl było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie
wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi
pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym
opisem, należy zgłaszać do kontakt@basiamogielnicka.pl Będą one rozpatrywane indywidualnie.
5. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na
sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe
wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą
ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
6. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w
sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują
nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków
prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały
zamieszczone w Serwisie są zabronione.
7. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego,
firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
8. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie
funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje firma Twórz Teraz Barbara Mogielnicka
bądź inny podmiot, od którego firma uzyskała odpowiednią licencję.
9. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu www.basiamogielnicka.pl w komputerze
Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki
„cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies”
jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu www.basiamogielnicka.pl. W
plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
10. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików
cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
11. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies
lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące
poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny pod
adresem: https://basiamogielnicka.pl/polityka-prywatnosci/

5. Reklamacje
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa
w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy
zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres kontakt@basiamogielnicka.pl zgodnie z pkt
4.6 Regulaminu.
3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
4. Firma Twórz Teraz Barbara Mogielnicka zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu
podanego w pkt 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji
wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i
niezawinione.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez
Użytkownika podczas składania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez
Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
2. Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być
zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach
określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami
konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w
art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25
września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych
wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych
usług medialnych na żądanie.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

7. Zmiany Regulaminu
1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu
z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem
funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących
przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu
obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu
będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania
Użytkownika do Serwisu.
2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie
internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych
w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie
zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi
bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

8. Płatności
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Stripe (www.stripe.com)
2. Dostępne formy płatności:
a. Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa,
ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
9. RODO i przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze
Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także
o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na
zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w
związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na
przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).